Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?.

    Ang sinomang taong makarinig ng mensahe ng Evangelio na si Jesucristo ang Tagapaligtas ng mga makasalanan at saka magiisip ng mensahing ito nang masinsinan ay sa huli ay magtatanong ng, “Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Isa ring katanungan ang susunod dito, iyan ay, paano ko matitiyak na ako ay naligtas? Ito ang dalawang pinakamahalagang katanungan na maaari at kailangang itanong ng sinomang tao.
    Ang tamang kasagutan sa mga katanungang ito ay nangangailangan ng isang kaunawaan kung bakit kailangan tayong maligtas at isa ring kaunawaan kung ano ang kinakailangan upang maisagawa ang kaligtasan. Malalaman natin ang mga katotohanang ito habang napag-aaralan mula sa Biblia ang kailangang gawin ng Dios upang iligtas ang isang tao sa anomang oras sa kasaysayan.
    Atin munang pagusapan ang ikalawang tanong.

Ang Katiyakan ng Kaligtasan.

    Paano ko matitiyak talaga na ako ay naligtas nga? Ito ang pinakamahalagang tanong ng tao na kailanman ay hindi niya inaasahang makakaharap niya sa lupa. Upang masagot ang tanong na ito, kailangan muna nating malaman ng wasto kung ano ang nangyayari sa buhay ng isang tao sa sandaling ipanganak siyang muli.
    Mayroong tatlong lubhang mahahalagang gawain ng Dios mismo na talaga ngang kailangan bago maligtas ang sinoman sa kaniyang buhay. Ang tatlong gawaing ito ay kinakailangan sa bawat tao na maging ligtas. Wala ditong sinomang eksepsiyon.

Ang Pinili ng Dios

    Ang unang gawaing isinagawa ng Dios para sa mga taong plano Niyang iligtas ay bago pa nalikha ang sanglibutan, Kaniyang pinili ang bawa’t taong ililigtas Niya. Ating mababasa sa Mga Taga Efeso 1:3-5:

Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa't

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
4

pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay Cristo. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pagibig. Na tayo'y itinalaga niya nang una pa sa pagkukukop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban.

    Habang ihinahanda ng Dios na likhain ang mundong ito kasama ang mga bilyon-bilyung taong nakatira rito, tumingin Siya sa panahong daraan at nakita Niya ang kahabaghabag at makapal na mga taong naghihimagsik laban sa Kaniya. Kahit na nilikha ng Dios ang tao bilang mga ganap na nilikha, ayon sa larawan at anyo ng Dios, maliwanag ang Biblia na walang sinomang taong matuwid sa harapan ng Dios at walang sinomang taong kusang-loob na maghahanap sa Dios. Alam ng Dios na maghihimagsik ang tao laban sa Kaniya. Alam din Niya na walang taong maghahanap ng tamang kaugnayan sa Dios. Ating mababasa sa Mga Taga Roma 3:10-12:

Gaya ng nasusulat, Walang matuwid, wala, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, Walang humahanap sa Dios. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala, wala kahit isa.

    Gayon pa man sa kabila ng pagkapahamak ng tao dahil sa kanilang paghihimagsik laban sa Dios, nagpasiya ang Dios na iligtas ang ilang mapaghimagsik na tao para hindi na sila kinakailangang magbayad ng bunga ng kanilang paghihimagsik. Ang resulta ay nakakapanglumong tunay sapagka’t ang kasalanan ng tao ay tunay na sobrang napakasama.
    Kaya nga mula pa bago itatag ang sanglibutan, pinili na ng Dios ang nais Niyang pakabanalin para sa Kaniyang sarili. Ang pagpili Niya ay walang anomang kinalaman sa anomang gawa o pagnanasa ng sangkatauhan. Sinabi ng Dios sa Mga Taga Roma 9:15:

....Ako’y maaawa sa aking kinaaawaan, at ako’y mahahabag sa aking kinahahabagan.

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
5

    Sa pamamagitan ng diin na nagmumula sa unang pinakamahalagang gawang ito ng Dios, nagkaloob ang Dios ng napakalaking pagasa sa bawa’t taong hindi ligtas. Sinasabi ng Dios na hindi Siya namimili ng tao (Mga Taga Roma 2:11, Mga Taga Efeso 6:9, Mga Taga Colosas 3:25).Walang mamamayan ng isang bansa o uri ng tao na maaaring higit na makakasama sa mga pinili ng Dios na higit pa sa ibang grupo. Walang grupo ng mga makasalanan na higit na malayo sa posibilidad na maaaring kasama sila sa mga pinili kaysa sa ibang grupo.
    Nakatala sa Biblia ang pagkaligtas ng isang babaing nangangalunya sa Juan 8, at nakatala rin dito ang pagkaligtas ng isang kriminal na nakapako sa tabi ni Jesus. Kaya, gaano man ang dami ng ating mga kasalanan, kung mayroon tayong masidhing pagnanasang maligtas ayon sa paraan ng Dios, talaga ngang maaaring tayo ay kasama sa mga pinili ng Dios. Dahil sa ngayon ang Dios ay nagliligtas ng maraming tao (Apokalipsis 7:9), ito’y malalaman natin na ito’y posibling ako ay maaaring kasama sa karamihan na mga inililigtas.

Ang mga pinili ay ibinigay kay Cristo

    Ang mga taong pinili ng Dios upang tubusin o iligtas ay ibinigay sa Panginoong Jesucristo, gaya ng ating mababasa sa Juan 6:37:

Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy.

    Subali’t, kung ang mga piniling ito ay magiging pagaari ni Jesus bilang Kaniyang walang hanggang pagaari, kailangang mayroong gawin tungkol sa kanilang mga kasalanan. Hinihingi ng ganap na batas ng Dios na sapagka’t ang bawa’t tao ay nilikha sa wangis ng Dios, ang bawa’t tao ay dapat magbayad na ayon sa hinihingi ng batas para sa kanilang mga kasalanan. Kaya kahit na sila ay pinili ng Dios at ibinigay kay Cristo upang maging Kaniyang walang hanggang pag-aari, hindi sila maaangkin ni Jesus maliban ang kanilang mga kasalanan ay nabayaran. Buong higpit na hinihingi ng batas ng Dios na ang kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang kapahamakan kaya ang kalalabasan ay iyong mga hindi pinili at ibinigay kay Cristo

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
6

ay hindi kailan man makakasama sa pagaari ni Cristo dahil sa walang hanggan silang magbabayad ng kanilang mga kasalanan sa impierno.
    Ito ang magdadala sa atin sa ikalawang mahalagang ginawa ng Dios para sa mga taong maliligtas.

Ang Tagadala ng Kasalanan

    Nang tingnan ng Dios and sanglibutan, na nilikha Niya sa pasimula ng panahon, nakita Niya na walang sinomang nararapat na magagamit Niya upang magdala ng galit ng Dios para sa mga pinili o hinirang ng Dios na ibinigay kay Cristo bilang Kaniyang walang hanggang pagaari. Ito ay itinuturo sa Isaias 63:5 at Ezekiel 22:30. Gayon pa man, ang ganap na batas ng Dios ay humihingi na ang parusang walang hanggang kapahamakan ay kailangang bayaran bago ang sinomang tao ay payagang makapasok sa banal na langit ng Dios. Ang bawa’t bahagi ng ganap na batas ng Dios ay kailangang ganap na matupad.
    Kaya sa isang gawa ng awa at pagibig na walang katulad, si Cristo mismo ang naging tagadala ng kasalanan para sa mga taong ibinigay sa Kaniya. Ating mababasa sa Isaias 53:6:

Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo ay tumungo bawa’t isa sa kaniyang sariling daan; at ipinasan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat.

    Dahil dito si Jesus ay kailangang magkaroon ng likas ng isang tao. Magbabayad Siya ng mga kasalanan ng tao kaya si Cristo ay kailangang maging Anak ng tao. Kailangan Siyang maging isang tao upang maging karapatdapat Siya sa ilalim ng batas na maging kapalit o kahalili para sa mga taong nais niyang iligtas. Kailangan Siyang maging kapalit na makapagdadalang sumpa ng Dios para sa mga taong isinumpa na Kaniyang ililigtas. Kaya kailangan Siyang tumungo sa krus. Dahil Siya ay nabayubay doon sa krus, ito ay nagsasabi at nagpapakita sa sanglibutan na Siya ay naging isang sumpa. Ating mababasa sa Mga Taga Galacia 3:13:

Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Cristo, na naging sumpa sa ganang atin; sapagka’t nasusulat, Sinusumpa ang bawa’t binibitay sa punong kahoy.

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
7

    Dahil dito Siya ay iniwan ng Dios. Kung pabayaan ka ng walang hanggan ng Dios, ito ay isang paglalarawan ng kakilabutan ng impierno. Nakikita natin ang katotohanang ito sa sigaw ni Jesus noong Siya ay nakabayubay sa krus. Ating mababasa sa Mateo 27:46:

....Dios ko, Dios ko, bakit mo ako pinabayaan?

    Dahil si Jesus ay Dios at hindi kailan man Siya tumigil sa pagiging Dios na walang hanggang kaya ang mga oras ng mahirap na karanasan Niya sa krus ay sapat na pambayad sa bawa’t kasalanan ng bawa’t isang taong pinili upang ibigay kay Cristo. Walang anomang kasalanan ng mga taong pinili ang hindi binayaran.
    Kaya nga ngayon, maraming tao sa mundong ito, na pinili mula pa noong pasimula ng paglikha upang maligtas ang ibinigay kay Jesus bilang Kaniyang pagaaring walang hanggan. Ang kanilang mga kasalanan ay buong nababalutan magpasawalang hanggan dahil si Jesus ang kanilang naging Tagapaligtas sa pamamagitan ng Kaniyang pagbabayad ng kanilang mga kasalanan.
    Subali’t isa pang dakilang gawa ng Dios ang kinakailangan. Ang mga taong pinili para maligtas, ay mga taong makasalanan. Hindi nila nalalaman ang anomang bagay sa plano ng Dios upang iligtas sila. Tulad ng ibang tao na hindi kailan man maliligtas, sila ay binubuo ng isang katawan at isang kaluluwa. Ang katawan nila ay ang bahagi ng kanilang pagkatao na inililibing pagkamatay nila. Ang kaluluwa sa kanilang tunay na espirituwal na pamumuhay ay totoo rin na tulad ng kanilang katawan na bahagi ng kanilang pagkatao. Alam natin na ang kaluluwa ay totoo dahil sa buhay ng isang taong ligtas, sa oras ng kaniyang pagkamatay, ang kaluluwa niya ay aalis sa kaniyang katawan at pupunta sa langit na doon ay mabubuhay at maghahari siyang kasama ni Cristo. At pagkatapos sa katapusan ng mundo, pagbalik ni Cristo, siya ay ibabangon sa kaniyang katawan (II Mga Taga Corinto 5:8, Mga Taga Tesalonica 4).
    Subali’t ang taong pinili na ngayon ay nabubuhay sa mundo ay tulad sa sinomang tao na hindi pinili upang maligtas. Ating mababasa sa Mga Taga Efeso 2:1-3:

At kayo’y binuhay niya, nang kayo’y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito,

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
8

ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman, ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pagiisip, at tayo noo’y katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba.

    Sa kaniyang katawan, nagnanasa siya ng kasalanan, at sa kaniyang kaluluwa, ay nagnanasa siya ng kasalanan. Bago siya naligtas, siya ay patay sa espiritu gaya ng sinomang tao na mapupunta sa impierno magpakailan man upang magbayad ng kaniyang kasalanan.
    Iyan ang magdadala sa atin sa ikatlong malaking gawa ng Dios na ginagawa Niya para sa mga taong ililigtas ni Cristo.

Ang Himala ng Bagong Kapanganakan

    Ang ikatlong gawa na ginawa ng Dios para sa mga taong ibinigay kay Cristo upang maging Kaniyang pagaaring walang hanggan ay gumawa ang Dios ng isang himala ng pagbibigay ng isang bagong kaluluwang binuhay na maguli sa mga taong Kaniyang pinili. Nagsalita si Jesus kay Nicodemo tungkol dito sa Juan 3:5 na ating mababasa:

...Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao’y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios.

    Bago dito ay sinabi ni Jesus sa Juan 3, bersikulo 3:

…Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao’y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios.

    Ang kapanganakan sa tubig at sa espiritu ay nangangahulugan ng kapanganakan sa pamamagitan ng Evangelio (tubig), sa pamamagitan ng ginagawa ng Dios Espiritu Santo (Juan 4:10-15, 7:38). Ito ang sinasabi ng Dios sa Mga Taga Roma 10:17:

Kaya nga ang paniniwala’y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
9

    Ayon sa makalangit na pagsasaayos ng Dios, Kaniyang ginawa ang kapaligiran na doon ay Kaniyang inililigtas ang mga tao. Ang kapaligirang iyan ay ang Biblia, na siya lamang ang tanging Salita ng Dios. Kaya nga, hindi maaaring maligtas ang sinoman sa mundo maliban na marinig nila ang mga salita ng Dios, ang tanging Salita ay ang Biblia. Kaya nga sa kahabaan ng buong panahon ng iglesia, inutusan ng Dios ang mga lokal na kongregasyong magpadala ng Evangelio sa buong sanglibutan. Kaya nga sa ating panahon ngayon, kailangan nating ituloy ng buong sikap ang pagpapadala ng Evangelio sa mundo ngunit’ ngayon ay magagawa natin ito bilang bawat isang tao, tayo ay naglilingkod bilang mga kinatawan ni Cristo.
    Ang Dios ang gumagawa ng buong gawa ng pagliligtas, at kaya, maililigats Niya ang isang piniling tao sa anomang oras habang nabubuhay ang taong ito. Ang tanging kinakailangan ay ang tao ay kailangang nasa ilalim ng pagdinig ng Biblia. Sa oras na iyan ng kaligtasan, bibigyan ng Dios ang taong iyan ng taingang espirituwal at isang bagong kaluluwang walang hanggan. Sa ganito, ang isang sanggol ay maaring maligtas na gaya naman ng isang may gulang na tao. Ang isang tao na may isip na gaya ng isang dalawang taong bata ay maaaring maligtas na gaya ng isang propesor sa isang kolehiyo.
    Sa krus, binayaran na lahat ni Cristo ang mga kasalanan ng mga piniling tao. Kaya, ang natitira lamang na gagawin ay ang tamang panahon na Dios lamang ang nakakaalam, ang Dios ang magbibigay sa tao ng pagkakataong maranasan ang kahangahangang katotohanan ng kaligtasan.

Isang Malakas na Pagbabago

    Ngayon ang katanungan ay kailangang itanong ng ganito: Paano ang kaligtasan nakakabago sa taong ito? Ano ang kahulugan sa buhay niya na siya ay ipinanganak na muli? Tandaan natin, bago siya naligtas, sa kaniyang buong pagkatao, tulad siya sa taong hindi pinili na hindi kailan man maliligtas. Sa kaniyang katawan at sa kaniyang kaluluwa, nagnanasa siya ng kasalanan at naghihimagsik laban sa Dios.
    Nguni’t ngayon, binigyan na siya ng isang bagong kaluluwang binuhay na maguli. Sa bahaging ito ng kaniyang pagkatao, siya ay isa ng bagong nilalang kay Cristo. Noong ipanganak siya sa pisikal na buhay, siya ay isang sanggol na may pagkatao na binubuo ng isang katawan at isang kaluluwa. Sa oras ng kaligtasan, siya ay ipinanganak

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
10
na muli. Siya ay binibigyan ng isang bagong kaluluwa. Ito ay isang himala na hindi mauunawaan ng ating makataong pagiisip. Walang katibayang pisikal ang pagbabagong ito. Subali’t ang bunga ng mahimalang pagbabago ng kaniyang kaluluwa ay makikita, sa ibang salita, ang isang bagong kaluluwa sa loob ng katawan na hindi nabago ng taong ito ay tunay ngang makakabunggo at magpapabago sa kaniyang pag-uugali. Ito ay pinatutunayan sa sinabi ng Dios sa I Juan 3:9.

Ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala, sapagka’t ang kaniyang binhi ay nananahanan sa kaniya: at siya’y hindi maaaring magkasala, sapagka’t siya’y ipinanganak ng Dios.

    Sa bersikulong ito, nagtuturo ang Dios sa atin na sa simula ng oras na tayo ay maligtas, mayroong isang malaking pagbabago na nangyayari sa pagkatao ng isang mananampalataya. Sa kaniyang kaluluwang bagong binuhay na maguli, hindi siya maaaring magkasala. Dahil ang kasalanan ay isang paglabag sa kautusan ng Dios, nangangahulugan ito na sa bahagi ng kaluluwa ng kaniyang pagkatao, hindi siya maaaring pagmulan ng kasalanan. Nangangahulugan ito na sa kaluluwang bahagi ng kaniyang pagkatao, minamahal niya ang Dios at ang mga kautusan ng Dios. Nangangahulugan ito na lagi siyang may malaking pagnanasa na maging masunurin sa lahat ng kautusan ng Biblia.
    Dahil ang Dios ang gumawa ng lahat ng tatlong bagay na ito na kinakailangan upang maligtas ang mga napiling tao, makakatiyak ang taong ito na hindi mawawala ang kaniyang kaligtasan. Minsang siya ay maligtas, mayroon siyang walang hanggang katiyakan. Tinapos na ng Dios ang lahat ng bagay upang bigyan siya ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang isang tunay na mananampalataya ay hindi kailan man mawawalan ng kaligtasan. Sinasabi ng Biblia walang anomang kalasanan o anomang bagay na makakapagpahiwalay sa isang tunay na mananampalataya mula sa pagibig ng Dios (Mga Taga Roma 8:35-39)
    Subali’t sa kaniyang bagong kaluluwa, kailangan pa siyang manatili sa dati niyang katawan na hindi pa nagbabago mula sa oras ng kaniyang kaligtasan. Kaya nga, nagkaroon siya ng pagkatao na may dalawang magkasalungat na pagnanasa. Sa isang dako, laging

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
11
nais niyang maging masunurin sa mga kautusan ng Dios, at sa kabilang dako naman, nagnanasa pa rin siya ng kasalanan. Ang pangit na pangyayaring ito ay inilalarawan ng Dios na gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa ilalim ng udyok ng Banal na Espiritu, na sinabi sa Mga Taga Roma 7:21-24:

Kaya nga nasumpungan ko ang isang kautusan na, kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Sapagka’t ako’y nagagalak sa kautusan ng Dios ayon sa pagkataong loob: Datapuwa’t nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Abang tao ako! Sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan?

    Ang pagiging malaya sa ating makasalanang katawan ay isang patuloy na pagnanasa ng bawa’t isang tunay na mananampalataya.
    Subali’t ang paghihilahan na nasa loob ng isang naligtas na pagkatao ay hindi nanatiling walang kibo. Mayroong paglago tungo sa pagtatagumpay ang isang bagong nabuhay-muli na kaluluwa. Ito ay totoo dahil mayroong isa pang kahangahangang pangyayari na natupad sa loob ng pagkatao ng bawat isa sa oras ng kaligtasan. Ang pangyayaring iyan ay ang Dios Espiritu Santo ay nagpasimulang manirahan sa buhay ng taong iyan. Mababasa natin sa Mga Taga Roma 8:9 na kung wala tayong espiritu ng Dios, “hindi tayo kabilang sa kaniya.”
    Hindi natin lubos na nauunawaan kung paano ang Pinakamakapangyarihang Dios ay maaaring manirahan sa buhay ng isang taong ligtas. Dapat lamang tanggapin natin ito na isang ganap na hiwaga. Subali’t dahil nagtitiwala tayo ng lubusan sa Biblia, alam nating ang mahiwagang katotohanang ito ay totoo. Ang presensiya ng Dios sa buhay at pagkatao ng isang ligtas na tao ay higit pang nagpapasigla sa kaniya na sumunod sa Dios at magnasa ng mga bagay na makapagbigay ligaya sa Dios lamang.
    Bilang karagdagan pa, ang ligtas na tao ay inilipat na mula sa paghahari ni Satanas at naging isang walang hanggang mamamayan sa kaharian ni Cristo. Sinasabi ito sa atin ng Dios sa Mga Taga Colosas 1:13 na sinasabi Niya ang:

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
12

Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig.

    Sa Mga Taga Filipos 3:20, ating mababasa na ang ating “pag-uusap”(higit na tumpak na isaling “mankomunidad o komonwelt”) sa ibang salita ang ating pagkamamamayan, ay nasa langit. Ito ay totoo sa buhay ng bawa’t taong naliligtas.     Kaya sa sandali ng kaligtasan, maraming bagay ang nangyayari sa kaniyang buhay na nagbubunsod sa kaniya sa isang lubos at mahalagang pagbabago sa kaniyang buhay at pagnanasa. Kaniyang mauunawaan at makikiisa sa mga pangungusap gaya ng ating makikita sa Awit 119 at iba pang bahagi ng Biblia.     Ang sumusunod ay ilan lamang halimbawa ng magagandang salita na makikita sa Mga Awit 119 na nagpapakita ng pagibig at paggalang sa Biblia ng isang tunay na mananampalataya.


Bersikulo 10: Hinanap kita ng aking buong puso: Oh huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos.

Bersikulo 11: Ang salita mo’y aking iningatan sa aking puso: Upang huwag akong magkasala laban sa iyo.

Bersikulo 16: Ako’y magaaliw sa iyong mga palatuntunan: Hindi ko kalilimutan ang iyong salita.

Bersikulo 24: Ang mga patotoo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo.

Bersikulo 47: At ako’y maaaliw sa iyong mga utos. Na aking iniibig.

Bersikulo 77: Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako’y mabuhay: Sapagka’t ang kautusan mo’y aking kaaliwan.

Bersikulo 97: Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! Siya kong gunita buong araw.

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
13

    Ang ganitong uri ng pananalita ay makikita sa buong Biblia. Ang sinomang naligtas ay patuloy na makakaranas ng pagnanasa at motibasyong ito sa kaniyang buhay. Kaya, makikilala at makikiisa siya sa katotohanan na inilalarawan sa I Juan 2:3-5 na ating mababasa:

At sa ganito’y nalalaman natin na siya’y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya. Datapuwa’t ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. Dahil dito’y nalalaman nating tayo’y nasa kaniya:

    Ang tunay na mananampalataya ay nakakaalam na ang mga utos ng Dios ay sumasakop sa buong Biblia. Alam din niya ang pangit na pakiramdam kung sinusunod niya ang makasalanang pita ng kaniyang katawan na nagdadala sa kanya sa pagkakasala. Nakikiisa siya sa isang tunay na tao ng Dios, si David, na nahulog sa malubhang pagkakasala. At pagkatapos nito si David sa ilalim ng udyok ng Banal na Espiritu, ay isinulat ang laman ng kaniyang pusong nagsisisi, na ating mababasa sa Mga Awit 51.

    Kaya kailangang gawin ng Dios ang tatlong bagay na ito, at ito ang dahilan kung bakit walang taong maaaring makapagligtas sa sarili niya. Nalalaman ng bawa’t tao na mananagot siya sa Dios. Subali’t malibang siya ay maligtas, nais niyang makipagkasundo sa Dios na ayon sa sarili niyang plano ng kaligtasan. Kaya nga, hindi siya tatawag sa Dios sa paraang makakalugod sa Dios malibang maligtas muna siya (Juan 6:44, Mga Taga Roma 3:10-12, Mga Taga Efeso 2:2-5)

Takot at Panginginig

    Ang isang bahagi ng buhay ng isang taong ligtas ay ang kaniyang pagkilala sa kabanalan at katuwiran ng Dios at ang katotohanang ang Dios ang matuwid na hukom ng buong mundo. Sa Mga Taga Filipos 2:12 sinasabi ng Dios ang ganito:

....ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig;

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
14

    Ang kaligtasan na dapat “lubusin” ng mananampalataya sa buhay niya ay ang kaligtasan na ibinigay sa kaniya ng Dios. Subali’t habang lumalago siya sa biyaya (II Pedro 3:18) sa ibang salita, habang nagpapatuloy siya sa pamumuhay para sa kaluwalhatian ng Dios at lumalayo sa kaniyang mga makalamang pita ng kaniyang katawang hindi ligtas, ginagawa niya ito na may takot at panginginig.
    Isa itong nakakagulat na pananalita sapagka’t ating inaasahan na bunga ng ating kaligtasan, aalisin ng Dios ang lahat ng ating pagkatakot. Para manginig at matakot sa harap ng Dios ay parang salungat at talagang naiiba sa kahangahangang katiyakan ng isang ligtas na tao, halimbawa, alam niya na si Cristo ay nagbayad ng buo sa lahat ng kaniyang mga kasalanan at alam niya na hindi siya kailan man mababantaan ng pagkapahamak sa impierno.
    Subali’t dapat nating tandaan na ang isang ligtas na tao ay tinatahanan ng Banal na Espiritu. Nagsimula na rin siya na higit pang mahalin at igalang ang lahat ng bagay na itinuturo ng Biblia. Kaya, natututo siya at nagiging higit na nakakaalam ng kadakilaan ng Dios. Alam niya na ang Dios ay Dios na makapangyarihan sa lahat na nagsalita at lumikha ng kahangahangang sangsinukob na ito. Alam niya na ang Dios ang Pinakamakapangyarihang Hukom na nakakaalam ng kahit na pinakamaliit na kasalanan ng bawa’t nilalang. Alam niya na ang Dios ay tunay na matuwid na maging ang pinakamaliit na kasalanan ay sapat na upang ang isang tao ay mapahamak magpakailan man. Ang isang tunay na mananampalataya ay nakakaalam na siya rin ay mayroon pang kasalanan sa kaniyang buhay bagama’t siya sa ngayon ay higit na masunurin sa mga utos ng Dios kay sa noong nakaraang buhay niya bago siya naligtas. Nalalaman niya nang lubusan ang katotohanan na maliban lamang sa awa at biyaya ng Dios, nararapat lamang siyang parusahang magpawalang hanggan.
    Mayroong isang halimbawa na maibibigay natin bagama’t hindi ito masyadong malakas. Ipalagay nating may isang tao dahil sa kaniyang kamangmangan at hindi inaasahang ginawa ay nalagay sa isang napakamapanganib na kalagayan. Halimbawa, maaari nating isipin ang isang bata na naglalaro ng posporo. Ang kinalabasan ng ganitong gawain ay ang bahay na tinitirahan niya ay nasunog. Sa ilang mahimalang pangyayari, kahit na mapanganib na lubha para sa kaniyang tagasaklolo, siya ay nailigtas. Pagkaraan ng ilang araw, ang batang ito ay nagkaroon ng masasamang panaginip habang naiisip

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
15
niya ang kaniyang muntik na kapahamakan. Bilang karagdagan pa, sa kaniyang buong buhay, nagkaroon siya ng pagkatakot, sa ibang salita, isang pagkatakot sa apoy, kahit na siya ay hindi na nahaharap sa panganib ng apoy. Ito ay isang mahinang paglalarawan ng buhay ng isang taong naligtas, subali’t makakatulong ito upang ating makita ang ibig sabihin ng Dios pagka ginagamit niya ang pariralang “takot at panginginig.”

    Sa kabilang dako naman, dahil sa kaniyang matinding pag-ibig at pagtitiwala sa Biblia, lalong nalalaman ng isang mananampalataya na siya ay nakakatiyak na ligtas magpakawalang hanggan kay Cristo, at nalalaman niya na hindi na siya kailan man malalagay sa panganib ng impierno. Alam niya na lahat ng kaniyang mga kasalanan ay nababalutan na ni Cristo. Sa kabilang dako naman, habang lalo niyang nalalaman ang mga katuruan ng Biblia, lalo niyang nalalaman na siya ay karapatdapat lamang na parusahan sa kakilakilabot na galit ng Dios bilang kabayaran ng kaniyang mga kasalanan. Alam niya na ang awa at biyaya o grasya lamang ng Dios ang nagligtas sa kaniya. Kaya siya ay nanginginig sa takot at paghanga sa harap ng Dios. Nalalaman niya na hindi siya karapatdapat tumanggap ng kaligtasan.

Nguni’t Ang Sakdal Na Pagibig Ay Nagpapalayas Ng Takot

    Tunay na itinuturo ng Biblia na ang sakdal o walang-kamali-mali na pagibig ay nagpapalayas ng takot. Ating mababasa I Juan 4:18:

Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka’t ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig.

    Masasabi natin sa katapusan na sapagka’t ang tunay na mananampalataya ay nakaranas na ng sakdal na pagibig ni Cristo, hindi na siya kailangang matakot pa. Nguni’t ang konklusyong ito ay salungat sa lahat ng mga bersikulo na nagtuturo na ang isang katangian ng isang mananampalatay ay natatakot siya sa Dios (Mga Gawa 9:31, 10:35, Mga Taga Filipos 2:12, I Pedro 2:17, Mga Kawikaaan 1:17, Ecclesiastes 8:12-13). Kaya paano natin kaya uunawain ang I Juan 4:18, na nagtuturo na ang sakdal na pagibig ay

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
16

nagpapalayas ng takot? Ang solusyon dito ay makikita natin kung ating malalaman ang paliwanag ng Biblia sa salitang pagibig. Sa Juan 14:21 ating mababasa:

Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin...

    Sa Juan 14, bersikulong 23 ang batas na ito ng Dios ay inuulit:

Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinoman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita...

    Sa ibang salita, ang pagibig ay kaisa at kapareho ng pagsunod sa mga utos ng Dios, ang Biblia. Kahit ano pa ang gawin ng isang tao upang ipahayag niya ang kaniyang pagibig kay Cristo, ang talagang pagsubok sa kaniyang pagibig ay ang kaniyang pagtatapat, ang kaniyang pagsunod sa batas ng Dios, ang Biblia.
    Nguni’t ito ay nangangahulugan na ang sakdal na pagibig ay nangangailangan ng isang sakdal na pagsunod. Ang sakdal na pagsunod ay imposible hanggat hindi natin makuha ang ating bagong katawang binuhay na maguli, at makukuha natin ito sa huling araw sa pagbabalik ni Cristo. Samantala, sa ating bagong mga kaluluwang binuhay na maguli, na tinanggap natin sa oras ng ating kaligtasan, nabubuhay pa tayo sa isang katawan nagnanasa pa ng kasalanan. Kaya sa kasalukuyang panahon, wala tayong sakdal na pagibig, at kaya hindi tayo mabubuhay na walang takot.
    Sa nauna nating pagaaral, nalaman natin ang isang dahilan kung bakit natatakot at nanginginig tayo sa harap ng Dios. At ating dadagdagan pa ang paliwanag dito. Noong si David, ang taong mula sa puso ng Dios, isang taong talagang minamahal ng Dios, ay nagkasala, sinabi ng Dios ang sagot ng kaniyang puso sa Mga Awit 51. Ang buong awit ay naglalaman ng sagot ni David, nguni’t ating sisipiin lamang ang isang bersikulo, Mga Awit 51:11:

Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan; at huwag mong bawiin ang iyong santong Espiritu sa akin.

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
17

    Tumanggap na si David ng buhay na walang hanggan. Nakakatiyak na siya sa kaharian ng Dios. Paano niya nasabi ang mga salita ng awit na ito, na ibinigay sa kaniya ng Dios Espiritu Santo upang sabihin? Ang sagot ay darating kung ating malaman ang malaking kaparusahan ng kasalanan. Ang bawa’t kasalanan ay humihingi ng kaparusahan ng walang hanggang pagdurusa. Kaya, kung ang isang tunay na mananampalataya ay magkasala, dalawang katotohanan ang nangingibabaw sa kaniyang pagkatao.
    Ang unang katotohanan ay ang mga kasalanan na ginagawa niya matapos na siya ay maligtas ay kailangang bayaran ng Panginoong Jesucristo. Totoo nga, syempre, na alam ng Dios mula sa pasimula na ang mga kasalanang ito ay mangyayari sa buhay ng isang tunay na mananampalataya, at kaya inilagay Niya ang mga ito kay Jesus. Nguni’t hindi nito nababago ang katotohanan na ang mga kasalanang ito ay ginawa ng isang tao na nakakalaam kung gaano kapangit ang kasalanan at gaano kalaki ang kabayaran ng kasalanan na hinihingi ng ganap na katarungan ng Dios. Kaya nga ang tunay na mananampalataya ay natatakot at nanginginig habang nalalaman niya na sa bawa’t sandali na magkasala siya, ang pagkakasalang ito ay kailangang ilagay din sa ating pinagpalang Tagapaligtas.
    Ang ikalawang katotohanan ay ang tunay na mananampalataya ay higit na nakakaalam ng kalubhaan ng kasalanan at ang laki ng kabayaran na hinihingi ng ganap na katarungan ng Dios para sa kasalanan. Nalalaman din niya na sa bawa’t sandali na magkasala siya, siya ay naghihimagsik laban sa kaniyang minamahal na Tagapagligtas. Sa isang dako, nalalaman niya na ang kaniyang kasalanan ay nababalutan ng dugo na ibinuhos ni Jesus at hindi ito kailan man ipapataw laban sa kaniya. Sa kabilang dako naman, kaniyang nalalaman na ang kapatawaran ng kasalanan ay nangyayari lamang dahil sa awa at biyaya ng Dios na hindi tayo karapatdapat na tumanggap. Kaya, ang katotohanan na sinubukan niyang magkasala ay nagdadala sa kaniya sa lugar na magkakaroon siya ng takot at panginginig sa harap ng Dios at nagpapalakas ito sa kaniya na huwag magkasala upang siya ay lalo pang mabuhay at higit na maging masunurin sa lahat ng batas ng Dios.
    Kaya ating mauunawaan na ang isang ligtas na tao ay magkakaroon ng naiibang paraan ng pamumuhay at naiibang pagiisip

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
18

tungkol sa kasalanan, at sa Dios at sa Bibia, na naiiba sa buhay ng mga hindi ligtas na tao.

Ano ang kailangan Kong Gawin Upang Maligtas?

    Ang lohikal na tanong ay: Ano ang magagawa ko upang maligtas? Batay sa lahat ng nalalaman ko tungkol sa kaligtasan, alam kong ang sagot ay: Wala akong magagawang anoman. Ang buong kaligtasan ay gawain ng Dios lamang. Ako ay umaasa lamang sa makapangyarihang awa ng Dios upang piliin ako at bayaran ang aking mga kasalanan at ako ay gawing isang bagong pagkatao kay Cristo. Kailangang akong maghintay ng buong tiyaga sa kaawaan ng Dios.
    Wala bang pagasa para sa akin? Sa totoo, mayroong malaking pagasa. Maaaring totoo nga na ako sa kabila ng mga kasalanang nagawa ko, ay kasama ako sa mga pinili ng Dios upang maligtas. At sapagka’t nalalaman ko na ang kapaligiran na doon ang Dios ay nagliligtas ng Kaniyang mga pinili ay sa pakikinig ng Salita ng Dios, nais kong magbasa at makinig ng Biblia hangga’t maaari. Tandaan natin ang sinasabi sa Mga Taga Roma 10:17:

Kaya nga ang paniniwala’y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng Salita ng Dios.

    Ang katotohanan na aking buong ingat na binabasa ang Biblia ay hindi garantiya ng aking kaligtasan nguni’t magbibigay ito ng ilang pagpapala sa akin, gaya ng mga sumusunod:

1. Magdadala ito sa akin sa isang kapaligiran na doon ay maaaring iligtas ako ng Dios kung ito ang nais Niya.
2. Magbibigay ito sa akin ng higit na pagkaunawa sa Dios at sa lahat ng Kaniyang karangalan at kaluwalhatian.
3. Gagawin nito akong higit na makaalam ng aking mga kasalanan at ng aking pangangailangan ng kaligtasan.
4. Malalaman kong higit na ang Dios ay maawain.
5. Aking malalaman na kung plano ng Dios na iligtas ako, ililigtas Niya ako sa sarili Niyang kapanahunan. Kaya ako ay maghihintay sa Kaniya.

    Habang buong ingat kong binabasa at pinakikinggan ang Biblia

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
19

at nagiging higit na nalalaman ko ang aking mga kasalanan, maaari akong magdasal at manikluhod sa Dios. Maaari akong humingi sa Kaniya ng awa at kaunawaan kung ano ang aking binabasa at maaaring magdasal ako na gawin Niya akong higit na masunurin sa Kaniyang batas, ang Biblia. Higit kong nauunawaan na ang salita ng Biblia ay ang tinig ng Dios na nagsasalita sa akin ng tuwiran.     Nagbibigay sa atin ang Biblia ng isang magandang pananalita na nagsasabi sa atin na maghintay sa Dios sa Mga Panaghoy 3:26 na ating mababasa:

Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon.

    Kailangan tayong maghintay sa Dios upang maligtas dahil gaya ng ating nalaman sa pagaaral na ito, ang Dios ang kailangang gumawa ng lahat ng bagay na kailangan upang magkaroon ng kaligtasan.

Sinusubukan Tayo ng Dios

    Ating nalaman na ang Dios ang kailangang gumawa ng lahat ng bagay upang magawa ang kaligtasan. Ngunit bakit ang Dios Espiritu Santo na nagsasalita sa pamamagitan ni Apostol Pablo ay naguutos sa tagapamahala ng bilangguan sa Filipos na manampalataya sa Panginoong Jesucristo? Tandaan natin ang tanong ng tagapamahala ng bilangguan kay Pablo at Silas sa Mga Gawa 16:30-31 na ating mababasa:

...Mga ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan.

    Noong araw ng Pentecostes ang mga tao ay nagtatanong, “Ano ang kailangan naming gawain?” Bakit ang Dios sa pamamagitan ni Apostol Pedro, ay sumagot na nagsasabi sa Mga Gawa 2:38:

At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan;

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
20

at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.

    Bakit sinabi ng Dios sa Mga Taga Roma 10:9:

Sapagka’t kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Dios sa mga patay ay maliligtas ka:

    Bakit sinabi sa atin ng Dios sa Mga Taga Roma 10:13,

Sapagka’t, ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas.

    Bakit sinabi ng Dios sa Apokalipsis 3:20,

Narito, ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko.

    Sa kasamaang-palad, kung magsaliksik ang mga teologo at mga guro ng Biblia sa bersikulong ito, parang nalilimutan nila ang tamang pagunawa ng anomang bersikulo sa Biblia ay darating lamang sa pamamagitan ng maingat na pagaaral nito sa liwanag ng lahat ng sinasabi ng Biblia na kaugnay ng bersikulong iyan. Parang ang bersikulong ito ay nagtuturo na bago makapagligtas ang Dios ng isang tao, ang taong iyan ay kailangan munang manampalataya, magsisi at sumunod. Subali’t kung ating sasaliksikin ang buong Biblia, ating matutuklasan ang malungkot na balita na kung ang Dios ay nagsasalita sa mga taong hindi ligtas, Siya ay nagsasalita sa mga bangkay sa espiritu. Bago tayo naligtas, tayo ay tiyak at tunay ngang walang kakayahang makasunod sa anomang kautusan . Gaya ng ating nalalaman sa pagaaral na ito sa dakong unahan, ang Dios ang kailangang gumawa para maligtas tayo.

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
21

    Nguni’t bakit ibinigay ng Dios ang mga utos na ito na manampalataya at magsisi sa mga tao kung ang mga tao ay walang kakayahan na makasunod sa mga utos na ito? Sa ating pagsasa alangalang ng tanong na iyan, mayroong dalawang katotohanan ang kinakailangang isaisip.

    Ang unang katotohanan ay ang Dios ang lumikha sa lahat ng tao sa ayon sa Kaniyang larawan at sa Kaniyang wangis. Kaya nga papanagutin ng Dios ng lubusan ang mga tao para sa kanilang mga ginawa. Kahit na hindi kaya ng tao at hindi nila susundin ang mga utos na ito, kinakausap ng Dios tayong lahat na ginawa Niya upang sundin ang mga utos na ito. Kaya dapat lamang na umasa ang Dios na sundin ang Kaniyang mga utos. Subali’t dahil sa paghihimagsik ng tao laban sa Dios, tayo ay nahawahan ng kasalanan kaya hindi natin kayang sumunod sa Dios na ayon sa nararapat. Matapos lamang tayong maligtas na doon ay, ating mapapasimulang sumunod sa Kaniyang mga utos sa isang paraang nakakaluwalhati sa Dios.

    Ang ikalawang malaking dahilan kung bakit ibinibigay ng Dios ang mga mahahalagang utos na ito na manampalataya, magsisi, at iba pa, ay upang subukan ang tao. Sa pamamagitan ng mga utos na ito, inilalagay ng Dios ang tao sa pagsubok. Ang isyu ay siya ba ay magtitiwala sa Dios lamang upang maligtas o siya ay magtitiwala sa kaniyang sariling kakayahan o sa isang bagay o sa isang tao sa halip na sa Dios? Tandaan natin, ibinibigay ng Dios ang utos na manampalataya at iba pa sa lahat ng tao. Subali’t sa iisa ring aklat ng batas, ang Biblia, sinasabi sa atin ng Dios na tayo ay patay sa espiritu at mga alipin ng kasalanan at ni Satanas. Kaya nga, hindi natin kayang lubusang makasunod sa mga utos na ito.

    Kaya, kung inuutusan tayo ng Dios na manampalataya, at iba pa, gaya ng malinaw na ginagawa Niya sa mga bersikulo sa Biblia, kailangan nating mauunawaan na hindi natin magagawa itong mga utos na ito. Kailangan nating malaman ang katotohanan na nagsasabi sa Juan 6:44 na sinasabi roon ng Dios ang ganito:

Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya’y magdala sa akin; at siya’y aking ibabangon sa huling araw.

    Kaya nga kailangan nating malaman na Dios lamang ang makapagliligtas sa atin at Siya lamang ang kinakailangang gumawa ng lahat na gawain na kailangan upang iligtas tayo.

    Sa kasamaang-palad, sa ating pagiging masama, ating naririnig at nababasa ang mga utos na ito, na manampalataya at magsisi, at iba pa, kaya naniniwala tayo na parang kaya nating sundin sila. Sa oras na tayo ay maniwalang masusunod natin ang mga utos na ito, tayo

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
22

ay nagkakasala ng malaki sa paglalagay natin ng tiwala sa ating kakayahang makatulong sa ating kaligtasan. Sa pagaaral na ito, ating nalaman ang kaisipan na imposibling makatulong tayo sa ating kaligtasan. Hindi lamang ito imposible, kundi ito ay nangangahulugan na “gawin-mo-sa-sarili” na uri ng kaligtasan. Sa kasamaang-palad, ang anomang “gawain-mo-sa- sarili” na plano ay gumagarantiya na ang mga sumusunod dito ay tutungo sa walang hanggang kapahamakan. Ang mga nagsasabi na makakasunod sila ng sapat sa mga utos ng Dios at kaya sa pamamagitan ng kanilang pagsunod maaari silang maging matuwid sa harap ng Dios ay tumatanggi sa batas ng Dios na nagsasabi na kailangang bayaran ang ating mga kasalanan, at Dios lamang sa katauhan ng Panginoong Jesucristo ang makakabayad at makakapagligtas sa atin.

Si Lazaro Ay Binuhay Upang Ipakita Sa Atin Kung Paano Nagliligtas Ang Dios

    Sa Kaniyang matiisin na awa, ibinigay ng Dios sa atin ang isang maliwanag na paglalarawan ng kung ano ang kailangan upang maligtas noong Kaniyang ibalik mula sa mga patay ang lalaking tinatawag na si Lazaro. Mababasa natin ang tunay na pangyayaring ito sa Juan 11. Si Lazaro ay patay nang apat na araw. Sinasabi ng Biblia na siya ay mabaho na(mababasa sa Juan 11:39). Kaya maliwanag na siya ay nangangamoy ng bangkay at walang natitirang buhay sa bangkay niya. Subali’t tumindig si Jesus sa labas ng kaniyang puntod at nagutos, “Lazaro, lumabas ka”(Juan 11:43).
    Ibig ipakita ni Jesus kung paano Niya ibinabalik sa buhay espirituwal mula sa mga patay ang tao. Noong nakatindig Siya sa labas ng libingan ni Lazaro, sinabi Niya sa kaniya sa Juan 11:25-26:

Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama’t siya’y mamatay, gayon ma’y mabubuhay siya. At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man. Sinasampalatayanan mo baga ito?

    Maliwanag nga na layunin ni Jesus na buhaying muli si Lazaro bilang isang malakas na larawan kung paano magbigay ng espirituwal na buhay si Cristo sa mga taong inililigtas Niya.

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
23

    Bago tayo naligtas, tayo ay mga bangkay sa espiritu. Tayo ay mga patay sa espiritu gaya ng kung paano si Lazaro ay patay sa katawan. Sa makasaysayang pangyayari ng pagkabuhay ni Lazaro, ipinakikita ni Jesus kung paano Niya ginagawa ang lahat ng bagay na kailangan upang maligtas ang isang tao.

    Inutusan ni Jesus ang nangangamoy na bangkay ni Lazaro na lumabas sa libingan. Dahil si Jesus ay nagsasalita ng Salita ng Dios, ang nabubulok na bangkay ay nalagay sa isang kapaligiran na makakarinig siya ng Salita ng Dios. Ito ay talagang kapareho ng pangangailangan ng mga taong plano ng Dios na iligtas na dapat malagay rin sa isang dako na maririnig nila roon ang Salita ng Dios.

    Ang utos ni Jesus sa patay na si Lazaro ay katulad ng utos ng Dios sa mga taong patay sa espiritu, sa ibang salita, sila ay tumawag sa Kaniya, sila ay manampalataya, at iba pa. Ito ang mga utos na naririnig nila kung makinig sila o magbabasa sila ng Biblia. Ito ang katuparan ng batas ng Dios na sinasabi sa Mga Taga Roma 10:17:

Kaya nga ang paniniwala’y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.

    Sa pagbabalik natin sa Juan 11 at sa salaysay ng patay na si Lazaro, makakarinig kaya ang patay na bangkay ng tinig ni Jesus? Maaari kayang sa ilang paraan ay makakasunod si Lazaro sa utos na iyan? Maliwanag na ang tugon ni Lazaro sa utos na iyan ay imposible. Walang maaaring paraan na si Lazaro ay makasunod sa utos na iyan.
    Gayon din, kung uutusan ng Dios ang mga taong hindi ligtas na manampalataya at magsisi, walang posibling paraan para sa mga hindi ligtas na tao (sa ibang salita, ang mga patay sa espiritu) na makakasunod sa mga utos na ito.

    Subali’t ang nangangamoy na bangkay sa libingan ay nakasunod nga sa utos ni Jesus. Sinasabi sa Juan 11, bersikulong 44:

Siya na patay ay lumabas, na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing; at ang kaniyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya’y inyong kalagan, at bayaan ninyo siyang yumaon.”

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
24

    Paano ito nangyari? Tandaan natin, sinabi ni Jesus, “Ako ang pagkabuhay at ang buhay.” Nang utusan ni Jesus ang patay na si Lazaro na lumabas sa libingan, si Jesus bilang Dios na walang hanggan, at lumikha ng buhay, ay kailangang magbigay ng buhay sa nangangamoy na bangkay na iyan. Kailangang bigyan ni Jesus ang patay na si Lazaro ng mga tainga na makakarinig at lakas at kalooban upang makatugon sa utos ni Cristo upang siya ay lumabas.

    Gayon din naman ang Dios ay naguutos sa mga patay sa espiritu na nasa mundo na sila ay manampalataya, magsisi, o maligtas. Subali’t kasama ng utos na iyan, lumikha Siya ng buhay na walang hanggan sa loob ng kaluluwa noong mga pinili Niya upang maligtas. Sinasabi ng Biblia, “marami ang mga tinawag, nguni’t kakaunti ang pinili” (Mateo 22:14) Sa ibang salita, ang bawa’t taong nagbabasa o nakikinig ng Evangelio ay inuutusan na manampalataya kay Jesus bilang kanilang Tagapagligtas. Nguni’t wala ni isa man o wala ni isang may nais na manampalataya. Ang bawa’t isa ay bangkay sa espiritu.
    Nguni’t sa loob ng libingang espirituwal ng mundo, mayroong isa rito, isa roon o sa dako roon na magsisimulang manampalataya at makikita nila sa kanilang buhay ang isang malakas na pagnanasa na masunod ang Biblia. Ano ang nangyari sa mga ilang taong iyon? Ang kanilang karanasang espirituwal ay kagaya ng karanasang pisikal ng patay na si Lazaro. Si Jesus sa pamamagitan ng Kaniyang Salita, ang Biblia, ay nagutos sa kanila na manampalataya at inilagay ni Jesus ang Kaniyang Salita sa kanilang buhay at lumikha Siya sa kanilang loob ng bagong kaluluwa na doon ay nabigyan sila ng bagong buhay. Ito ay mangyayari lamang, dahil sila ay pinili ng Dios mula pa noong bago ang paglikha.
    Ngayon ay ating mauunawaan ang paglalarawan ng Apokalipsis 3:20 na ating mababasa:

Narito, ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinoman ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako’y papasok sa kaniya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo ko.

    Ang taong iyan sa likod ng pinto ay isang bangkay na nangangamoy sa espiritu. Hindi niya kailan man maririnig ang pagkatok sa pinto. Subali’t pagka kumatok si Jesus sa pinto ng ating puso, na naguutos sa atin na manampalataya, kasabay nito, lumilikha

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
25

siya ng buhay na walang hanggan sa loob ng bangkay na nasa likod ng pinto kung ang taong iyan ay kasama sa pinili ng Dios. Sa sandaling bibigyan ang taong iyan, ng buhay na walang hanggan, makakatanggap din siya ng taingang espirituwal upang makarinig at makaunawa ng Biblia, at binibigyan siya ng pagnanasang makasunod sa mga utos ng Dios.
    Tunay nga na kailangan nating mapag-aaralan na ang Dios lamang ang gumagawa upang maligtas tayo. Tayo ay nakadepende sa Kaniya upang gawin ang lahat ng gawain.

Mayroon Bang Pagasa para sa akin?

    Nangangahulugan ba ito na ang posibilidad na maging ligtas ay walang pagasa? Oo, wala ngang pagasa kung tayo ay aasa sa ating sariling kalakasan, sa ating pananampalataya, sa ating pagnanasa, sa ating pagsunod, upang makatulong na kahit na kaunti sa ating kaligtasan. Ang ganiyang pagiisip ay katibayan ng mayabang na pagbabalewala sa sinasabi ng Biblia tungkol sa kahangahanga at dakilang probisyon o plano ng Dios. Nangangahulugan ito na tayo ay nagtitiwala sa isang plano ng kaligtasan na hindi kailan man makakapagligtas at humahamak sa ganap na plano ng kaligtasan ng Dios.

    Nguni’t kung ating uunawain ang plano ng Dios sa kaligtasan, na Siya lamang ang makagagawa ng lahat na kailangan sa kaligtasan, magkakaroon tayo ng pagasa, masaganang pagasa. Nabubuhay tayo sa panahong ito na ang Dios ay nagliligtas ng maraming tao na hindi kayang bilangin ng sinoman (Apokalipsis 7:9). Bilang karagdagan, ang pahayag ng Biblia na ang Dios ay pumili ng ilang tao at ibinigay sila kay Cristo, at binayaran ni Cristo ang lahat ng kanilang mga kasalanan, ay nagbibigay ito ng malaking pagasa sa mga taong hindi ligtas.

    Ang sinomang hindi ligtas na tao na may matinding pagnanasang maligtas at kumikilala na maililigtas lamang siya ayon sa kagustuhan ng Dios, ay maaaring kasama sa mga pinili o hinirang ng Dios. Dahil ang plano ng Dios sa pagliligtas ay walang kinalaman sa ating pangsariling kahalagahan (wala tayong anoman, kahit kaunti) at kahit na ano pang sama ng kasalanan ng isang tao, siya ay maaaring maging isa sa mga pinili ng Dios. Ang plano ng Dios ng kaligtasan ay malaking kalakasang-loob sa mga hindi ligtas na tao na nagpapasimulang magnasa na siya man ay maligtas.

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
26

    Mayroong pitong karagdagang katotohanan na ipinahahayag sa Biblia na isang malaking kalakasang-loob ng isang tao na nagnanais na ang kaniyang mga kasalanan ay matakpan ng dugo ni Jesus. Atin nang binanggit ang ilang katotohanang ito at mahalaga na ating muling balangkasing maikli dito.

    1. Sa kasalukuyan, ngayon ay araw ng kaligtasan. Ating nalaman ng wasto na ang Dios ay hindi na nagliligtas sa pamamagitan ng paggawa sa mga lokal na kongregasyon, sa mga namumuno rito, at sa mga tao nito. (Sa higit pang kaalaman, makiugnay kayo sa Family Radio at humingi ng aklat na , “Ang Katapusan ng Panahon ng Simbahan…at Pagkatapos”). Subali’t sa labas ng mga lokal na kongregasyon, maraming tao na matapat na nagdadala at nagpapahayag ng tunay na Evangelio sa sanglibutan. Sila ay nagpapatotoo ng isahan o samasama upang magpadala ng Evangelio sa mundo sa pamamagitan ng radyo o iba pang paraan ng pakikiugnay at may “lubhang malaking karamihan na di mabilang ng sinoman”(Apokalipsis 7:9) ay inililigtas. Ang sinomang hindi ligtas ay maaaring mapasama sa karamihang ito. Anong pagpapala na malaman na tayo ay nabubuhay sa panahon na kung saan sa buong mundo, ay maraming tao ang nagiging ligtas.

    2. Ang dako o kapaligiran ng pagliligtas ng Dios ay sa pakikinig ng Salita ng Dios, ang Biblia. Sinasabi ng Biblia sa Mga Taga Roma 10:17:

Kaya nga ang paniniwala’y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo.

    Ngayon ay maraming taong marunong bumasa at sumulat at mayroon silang Biblia sa sarili nilang wika na higit pa sa nakaraang kasaysayan ng mundo. Anong laking gandang loob na ang sinoman ay maaaring maglagay sa sarili niya, kasama ang kanyang mga hindi ligtas na pamilya, sa ilalim ng pakikinig ng Salita ng Dios. Sa maraming pagkakataon, ito ay mangyayari sa pamamagitan ng pakikinig sa mga taong matapat na nagbabasa ng Biblia at matapat na nagtuturo ng Biblia sa brodkast ng radio gaya noong mga taong nasa Family Radio. Magagawa rin niya ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia.Talaga ngang ngayon ay higit na malaki ang pagasa ng tao na makapasok sa kapaligiran na doon ay nagliligtas ang Dios kaysa sa nagdaang panahon sa kasaysayan. Dahil dito, tayong mga magulang

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
27

ay dapat maging masikap sa pagdadala ng ating mga sanggol at mga anak sa dako na roon ay makakarinig sila ng Salita ng Dios. Kaya nga sa pangyayaring ito ang radyo ay nagiging mahalagang kasangkapan upang magamit natin sa pagdadala ng Evangelio sa napakaraming tao.

    3. Dumating si Cristo upang iligtas ang mga makasalanan. Hindi Siya dumating upang iligtas ang mga matuwid, ang mga nagiisip sa sarili nilang mga mabuti at marangal na tao na nagtitiwala na ang kanilang mabuting pamumuhay ay magpapa-akit sa Dios na tingnan sila ng may malaking pagkakagusto. Dumating Siya upang iligtas ang mga makasalanan! Nakapagpapalakas nga ng loob na mabasa natin ang tungkol sa taong kriminal na napako na kasama ni Cristo. Sa una ay ipinakita niya ang kaniyang pagyurak at paglait kay Jesus. Ating mababasa sa Mateo 27:41-44:

Gayon din naman ang paglibak sa kaniya ng mga pangulong saserdote, pati ng mga eskriba at ng matatanda, na nagsipagsabi. Nagligtas siya sa iba; sa kaniyang sarili ay hindi makapagligtas. Siya ang Hari ng Israel; bumaba siya ngayon sa krus, at tayo’y magsisisampalataya sa kaniya. Nananalig siya sa Dios: iligtas niya siya ngayon, kung siya’y iniibig: sapagka’t sinabi niya : Ako’y Anak ng Dios. At minumura din naman siya ng mga tulisang kasama niyang nangapapako sa krus.

    Subali’t anong laking himala, ilang minuto o oras lamang bago namatay ang kriminal na itong nakapako sa krus, humingi siya ng awa kay Jesus, at tinanggap niya ang isang kasagutan na nagbigay sa kaniya ng katiyakan sa oras at lugar na iyon na hindi inaasahan, at siya ay naligtas. Ating mababasa sa Lukas 23:39-43:

At siya’y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin, na sinasabi, Hindi baga ikaw ang Cristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapuwa’t sumagot ang isa at pagsaway sa kaniya’y sinabi, Hindi ka pa baga natatakot sa Dios, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran; sapagka’t tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa; datapuwa’t ang taong ito’y hindi gumagawa ng

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
28

anomang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako, pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kaniya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa Paraiso.

    Ang masamang makasalanang ito ay nasa dako na roon ay maririnig niya ang Salita ng Dios dahil narinig niya si Jesus na nagsasalita kay Maria, kay Apostol Juan at sa Dios din. At kapagdaka sa lugar at oras ding iyon, ang kasuklam-suklam na makasalanang ito ay binigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya gaano man ang sama ng kaniyang mga kasalanan, ang isang makasalanang hindi ligtas ay makakatiyak na si Jesus ay dumating para sa mga makasalanan. Anong ganda ang ganitong pangpalakas-loob!

    4. Si Jesus ay hindi nagtatangi ng tao o mayroong paboritismo. Sa ibang salita walang uri ng tao na higit na nakakalamang sa iba upang maligtas. Ang isang tao ay maaaring itaboy ng lipunan at ipalagay na isa “sa mga marurumi” na kaniyang kapwa-tao, subali’t sa Biblia, nagbibigay ang Dios ng mga halimbawa ng mga taong naligtas na mga nilait at nilibak ng kongregasyon ng mga tao sa panahon ni Jesus. Ating maaalala na kasama nito ang pagkaligtas ng babaing Samaritana (Juan 4:4-42) ang maniningil ng buwis na si Zacheo (Lukas 19:2-8) ang ketongin (Lukas 17:12-19) ang kriminal na pinatay dahil sa kaniyang pagkakasala (Lukas 23:39-40), ang babaing mangangalunya (Juan 8:1-11). Ang lahat na mga taong ito ay minaliit ng iba bilang mga dumi ng lipunan. Nguni’t sila ay iniligtas ng Dios. Kaya ating makikitang maliwanag na Siya ay hindi nagtatangi ng tao. Anong ganda ng katotohanang ito sa mga hindi ligtas na tao.

    5. Ang Dios ay maawain. Tunay nga, ang awa ay hindi na makikita sa mga lokal na kongregasyon na doon ang kanilang mga pastor, matatanda, deakono at mga guro ng Biblia ay naglilingkod sa mga kawawang taong ito. Anong kakilakilabot na katotohanan ito! Nguni’t sa labas ng mga kongregasyon, sa buong mundo ang Dios ay patuloy na nagpapakita ng Kaniyang hindi natin maintindihan na awa. Ang Dios ay Dios ng awa. Tandaan natin ang ating mababasa sa Awit 103:8:

Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagbiyaya. Banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang-loob.

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
29

    At sa Mga Panaghoy 3:31-32:

Sapagka’t ang Panginoon ay hindi magtatakuwil magpakailan man. Sapagka’t bagaman siya’y nagpapapanglaw, gayon ma’y magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kaniyang mga kaawaan.

    6. Maaari nating sabihin sa Dios ang ating napakatindi na pagnanasang maligtas. Maaari tayong humingi ng awa, magmakaamo at magpakumbaba, para sa kaligtasan. Ang pagdasal sa Panginoon ay isang gawa na ating magagawa, kaya alam natin na ang pagdarasal sa Panginoon ay hindi makakatiyak o makakatulong sa ating kaligtasan. Subali’t ating malalaman na sa ating pagtawag sa Dios, malalaman Niya ang ating pagnanasa na maligtas. Si Jesus din mismo ang nagbigay ng paglalarawan ng isang publikano na nagdasal sa Dios na siya ay kaawaan. Ating mababasa sa Lukas 18:13-14:

Datapuwa’t ang maniningil ng buwis, na nakatayo sa malayo, ay ayaw na itingin man lamang ang kaniyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kaniyang dibdib na sinasabi, Dios, ikaw ay mahabag sa akin, na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, Nanaog at umuwi sa kaniyang bahay ang taong ito na inaaaring-ganap kay sa isa: sapagka’t ang bawa’t nagmamataas sa kaniyang sarili ay mabababa; datapuwa’t ang nagpapakababa sa kaniyang sarili ay matataas.

    7. Hindi nawawala sa atin ang pag-asang maligtas. Kung nais ng Dios na iligtas tayo, gagawin Niya ito sa Kaniyang sariling kapanahunan. Maaaring iligtas Niya tayo nang maaga sa ating buhay o ang kaligtasan ay dumarating ilang oras bago tayo mamatay. Hindi natin dapat utusan ang Dios kung ano ang panahon ng ating kaligtasan, kung talagang nais nga Niyang iligtas tayo. Tandaan natin ang Mga Panaghoy 3:26:

Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon.

    Binibigyan tayo ng malaking kaaliwan ng Dios sa Mga Awit 62:5-8

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
30

Kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Dios lamang; Sapagka’t ang aking pagasa ay mula sa kaniya. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya’y aking matayog na moog; hindi ako makikilos. Nasa Dios ang aking kaligtasan at aking kaluwalhatian; Ang malaking bato ng aking kalakasan, at ang kanlungan ko’y nasa Dios.

    Habang ang isang tao ay matiisin na naghihintay sa Panginoon, maaaring siya ay mapupuno ng pag-aalala. Ang magiging ligtas ay serioso at napakahalagang bagay. Ang pagiging hindi ligtas ay katakot-takot. Sa kahangahangang paraan, tayo ay binigyan ng katiyakan sa Mga Taga Filipos 4, bersikulo 6:

Huwag kayong mangabalisa [mag-aalala] sa anomang bagay; kundi sa anomang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.

    At ang Dios ay nagbibigay ng katiyakan sa Mga Taga Filipos 4, bersikulo 7:

At ang kapayapaan ng Dios, na di masayod ng pagiisip, ay magiingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagiisip kay Cristo Jesus.

    Sa ganito, inaaliw tayo ng Dios upang tayo ay magpahinga ng lubusan sa Kaniya. Pinalalakas Niya ang ating loob na tayo ay magsabi ng ating mga pagaalaala sa Kaniya. Kahangahanga nga ito, Siya ay tunay na matapat at mapapaniwalaan na gagawin Niya ang Kaniyang ganap na kalooban. Dapat lamang na tayo ay magpahinga sa Kaniyang makapangyarihang mga bisig.

Samantala, maririnig natin ang salita ng Dios habang patuloy tayong buong ingat na nananalangin at nagbabasa ng Biblia. At sa bawa’t sandali na tayo ay nagaalaala, makakapunta tayo ng paulit-ulit sa trono ng Kaniyang biyaya at sabihin sa Dios ang ating kabalisahan. NAPAKAMAAWAIN NGA ANG DIOS!

Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas?
31

    [Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa Biblia o ng pagkakalathala nito, ay inaanyayahan po namin kayong makibahagi sa Family Radio live sa “Bukas na Talakayan”, ang tinatawagang, katanungan at kasagutang programang pinamamahalaan ni Harold Camping. Maririnig ninyo ito sa South East Asia at Pilipinas sa 1359 AM sa lokal na stasyon ng radyo, ang tagalog ay maririnig sa oras ng 5:00 ng umaga at 6:00 at 9:00 ng gabi araw-araw. Ang Ingles ay sa madaling araw sa oras ng 1:00 hanggang 4:00 araw-araw (mababago po ang oras namin ng isang oras pataas tuwing buwan ng Mayo 1 hanggang Oct.14 at babalik uli sa dating oras tuwing Oct. 15, sa hinaharap ay madaragdagan ng ilang mga oras ang ating programa). Itong stasyon at oras ay maaaring magpalit kung may problema. Maaari ninyo kaming sulatan at tanungin ng mga programa sa ibang mga lingguahe sa: Family Stations Inc., Oakland, California 94621, U.S.A. o mag-email sa tagalog@familyradio.com o international@familyradio.com]

Ang anumang nakasulat na mga teksto ay mula sa pagkakasalin ng Biblia ni King James.