• ژبه خوښه کړئ
زما ګډو له خوراک ورکړه
په درېم ځل هغۀ ووئيل چې شعمون د يوحنا زويه! آيا تۀ ماسره مينه کوې؟ پطروس په دې خبره غمژن شو چې هغۀ ترې په درېم ځل دا تپوس وکړو چې تۀ ماسره مينه کوې ؟ هغۀ ووئيل مالکه! تا ته هر څۀ معلوم دى اؤ تاته ښه معلومه ده چې زۀ تاسره مينه کوم.
يوحنا يويشتم باب اوولسم آيت
بيا به بادشاه د ښى لاس خلقو ته ووائى چې راځئ زما د پلار مبارکو خلقو د بادشاهئ وارثان شئ چې د دنيا د پيدائښت راسې تاسو ته جوړه شوې وه په هغې کښے دا خل شئ . کله چې زۀ وږے وم تاسو زۀ موړ کړم، اؤ چې تږے وم اوبۀ مو د څښلو د پاره راکړې، اؤ چې زۀ مسافر وم نو تاسو زۀ خپل کور ته ننه ايستم، اؤ چې بربنډ وم نو تاسو په جامو پټ کړم، کله چې زۀ ناجوړه وم نو تاسو زما خيال وساتلو اؤ چې په قيد کښې وم نو تاسو زما ملاقات له راغلئ.
متى پنځۀ ويشتم باب څلور ديرشتم نه تر شپږ ديرشتم آيته پورې
زما خپلې ګدې زما آواز اورى، زۀ هغوئ پيژنم اؤ هغوئ ما پسې راځى، زۀ هغوئ له د تل ژوندون ورکوم اؤ هغوئ به هيڅ کله هم هلاک نۀ شى اؤ هيڅوک به يې هم مانه ونۀ شو کوى.
يوحنا لسم باب اووۀ ويشتم آؤ اتۀ ويشتم آيت
اے ورکوټې رمې! مۀ ويريږه! ځکه چې ستاسو د پلار دا خوښه ده چې تاسو له بادشاهى درکړى.
لوقا دولسم باب دوه ديرشتم آيت
مالک خدائ زما شپون دے، ما ته به د هيڅ کمې نۀ وى. هغه به ما په شنو شنو وښو کښې کښينوى، هغه به ما د آرام نه ډکو اوبو له بوځى، اؤ زما ځان به واپس په خپل ځائ کړى. هغه به د خپل نوم د خاطره د صداقت په لارو زما رهنمائى کوى.
زبور درويشتم باب ړومبى درې آيتونه