Family Radio Cebuano
  • Maghatag
Pakan-a ang akong mga carnero
© 2012 Family Stations Inc. Ang tanang katungdanan gitagana. Katapusang gipalambo nga Pahina:

“Siya miingon kaniya sa ikatolo: Simon, anak ni Jonas, nahigugma ba ikaw kanako? Si Pedro nasubo, kay nag-ingon siya kaniya sa ikatolo: Nahigugma ba ikaw kanako? Ug siya miingon kaniya: Ginoo, nahibalo ikaw sa tanang mga butang; nahibalo ikaw nga ako nahigugma kanimo. Si Jesus miingon kaniya: Pakan-a ang akong mga carnero.”
Juan 21:17
“Unya ang Hari magaingon sa mga nahatoo kaniya: Umari kamo mga binulahan sa akong Amahan, panunsa ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Kay ako gigutom, ug gipakaon ako ninyo; nagdumuloong ako, ug gidawat ako ninyo; Hubo ako, ug inyo akong gipabistihan; masakiton ako, ug giduaw ako ninyo; nabilanggo ako, ug mianhi kamo kanako.”
Mateo 25:34-36
“Ang akong mga carnero nagapatalinghug sa akong tingog, ug ako nakaila kanila, ug sila naganunot kanako. Ug ako nagahatag kanila sa kinabuhi nga walay katapusan; ug sila dili na gayud mawala, ug walay bisan kinsa nga makaagaw kanila sa akong kamot.”
Juan 10:27-28
“Ayaw kahadlok, diyutay nga panon; kay mao ang nahamut-an sa inyong Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian.”
Lucas 12:32
“Si Jehova mao ang akong magbalantay; Walay makulang kanako. Siya nagapahigda kanako sa mga sibsibanan nga malunhaw; Siya nagatultol kanako sa daplin sa mga tubig nga malinaw. Gipalig-on niya ang akong kalag: Ginamandoan niya ako sa mga dalan sa pagkamatarung tungod sa iyang ngalan.”
Salmo 23:1-3